Tria de matèries optatives de l’alumnat que cursa actualment 2n d’ESO C, D o E

Benvolgudes famílies i alumnes,

La tria d’optatives del curs vinent de 3r d’ESO es realitzarà de forma telemàtica. L’alumnat de 3r d’ESO realitzarà una matèria optativa de dues hores setmanals.

L’alumnat haurà de respondre un formulari que estarà disponible fins al 13 d’abril. L’equip de tutors explicarà el procediment a la tutoria del 15 o 22 de març.

El professorat ha elaborat diferents vídeos per ajudar-vos en la presa de decisió. Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el vostre tutor/a.

Optatives de 3r d’ESO

✔ Robòtica, disseny 3D i programació (ROB)

Vols programar jocs, robots i dissenyar objectes en 3D? Treballarem els aspectes següents:

-Programació en Scratch: Durant el primer trimestre es treballarà amb Scratch, un programa que s’utilitza tan per a dissenyar videojocs com per a programar el cervell d’un robot (placa electrònica).-Disseny 3D: El segon trimestre treballarem amb programes de disseny amb 3D (Sketchup, Tinkercad,..). Dissenyarem peces en 3 dimensions i n’imprimirem alguna amb la impressora 3D.

-Robòtica amb la placa Arduino: El tercer trimestre farem robòtica, programant amb diversos programes (Scratch i Arduinoblocks). Muntarem petits circuits electrònics amb la placa Arduino i protoboard, a on hi volcarem els programes dissenyats, aconseguint fer encendre leds, girar motors, fer sons, etc.

L’objectiu final de la matèria és construir un robot amb alguna de les peces impreses en 3D pels alumnes. Tot el material serà del departament, però l’alumnat que es vulgui quedar el robot, tindrà opció de fer-ho abonant el preu total del robot, uns 30 €.

✔ Emprenedoria (EM)

Matèria orientada a oferir a l’alumnat un conjunt de continguts que li permetin conèixer millor l’entorn social, econòmic i laboral actual.

Té com a objectiu posar l’alumnat en situació de poder prendre una sèrie de decisions relacionades amb el seu futur: l’elecció d’una professió o la creació d’una empresa, i la selecció d’un itinerari formatiu adequat.

La capacitat emprenedora no és únicament un conjunt d’habilitats necessàries per crear una empresa sinó que també és una actitud general que pot ser d’utilitat tant en les activitats professionals com en la vida quotidiana.

Els alumnes hauran de crear durant el curs un projecte d’empresa propi que s’iniciarà amb un brainstorming i finalitzarà amb els tràmits legals per constituir-la.

Aquesta optativa no només està orientada a aquells alumnes que volen realitzar estudis postobligatoris relacionats amb l’economia, sinó a qualsevol alumne que el dia de demà vulgui crear el seu propi negoci.

✔ Cultura clàssica (LT)

Sabeu qui eren les Sirenes? Sabíeu que la tradició de fer regals per Nadal prové dels antics romans? Amb aquesta matèria us endinsareu en el món de les antigues Grècia i Roma. Coneixereu els principals episodis de la mitologia clàssica, els seus déus i els seus herois, i prendreu consciència de la gran quantitat d’elements de la cultura grecollatina que són presents a la nostra cultura: espectacles, festivitats, calendari, lèxic, patrimoni arqueològic, vida quotidiana,…i aprendreu petites nocions de l’alfabet i del lèxic grecollatí.

És una assignatura transversal, és a dir, es reforcen altres matèries del currículum. No calen coneixements previs i la recomanem a aquells alumnes que vulguin millorar la seva formació humanística.

✔ Francès segona llengua (SF)

Es tracta d’una assignatura que demana continuïtat i, per això, s’ha d’acreditar haver fet el curs anterior francès o bé tenir el nivell corresponent.

També s’ofereix continuïtat ja que està present a tots els nivells de l’educació secundària obligatòria, des de 2n fins a 4t d’ESO, així com al batxillerat, de manera que en acabar els seus estudis l’alumnat acrediti el nivell B1 del Marc Europeu.

L’objectiu és, doncs, que l’alumne pugui assolir un nivell adequat per expressar-se almenys en dues llengües estrangeres com a la resta dels països europeus; coneixement indispensable per entrar en un mercat competitiu, factor de promoció socioeconòmic. És, a més, una llengua relativament fàcil per a nosaltres.

✔ Experimentació científica (EX)

Matèria aplicada destinada a l’assoliment de les competències científiques d’una manera entretinguda, didàctica i divertida, mitjançant pràctiques de laboratori de física, química, biologia i geologia. Aquest treball es realitzarà a partir de l’aplicació del mètode científic i es familiaritzarà a l’alumnat en la redacció d’informes i en l’elaboració de treballs de recerca científica.

La matèria està orientada a despertar la curiositat científica, perfeccionar les habilitats investigadores, adquirir destresa en el treball al laboratori i ser un complement pràctic en la matèria de física i química de 3er.

Algunes de les pràctiques que es realitzaran seran: prevenció de riscos al laboratori, comprovació de la llei de Charles i Gay-Lussac i de la Llei De Boyle – Mariotte, determinació de corbes de solubilitat d’una sal, el colors dels elements químics, és realitzarà una cromatografia sobre paper, determinació de la presència de midó i de la vitamina C en diversos aliments, etc.

✔ Som competents (SC) 

Preparació per a poder assolir les competències de les matèries pendents d’altres cursos. Es resoldran els dubtes que hi hagi respecte a les tasques demanades per a poder assolir aquestes competències. Aquesta matèria s’assignarà d’ofici a tots aquells alumne amb matèries pendents d’altres cursos, atès que és prioritari que l’alumne pugui adquirir les competències bàsiques que hauria d’haver assolit en cursos anteriors.