LA MEDIACIÓ

La mediació és un mètode de resolució de conflictes alternatiu a la via judicial.

En la mediació hi intervé una persona neutral i imparcial – mediadora- en la negociació del conflicte entre dues o més parts, a través de la comunicació i l’acostament de les parts implicades, de tal manera que, cadascuna sigui capaç de comprendre el punt de vista de l’altre.

La mediació requereix d’uns principis informadors com la voluntarietat, la bona fe, la neutralitat, etc.

L’objectiu de la mediació varia en funció del mètode utilitzat però, en general, es treballa per millorar la comunicació entre les parts-malmesa pel conflicte- responsabilitzant-les de la situació a què han arribat i, de l’assoliment d’un acord satisfactori per a ambdues.

Què pretén el programa de mediació escolar ?

– Prevenir l’aparició de conflictes.

-Educar per resoldre conflictes d’una manera pacífica i reparadora.

-Restaurar les relacions entre les parts.

-Reduir el nombre de sancions i expulsions

– Millorar la convivència.

-Fomentar el diàleg i la comunicació com a eines per a resoldre els conflictes.

-Ajudar a comprendre l’existència dels diferents punts de vista en un conflicte i els diferents sentiments, necessitats, valors de les persones implicades.

Persones implicades en una mediació?

Qualsevol membre de la comunitat educativa.

Les mediacions es poden dur a terme entre alumnat, entre professorat, entre professorat i alumnat, en definitiva, entre qualsevol membre de la comunitat educativa (alumnat, famílies, professorat, PAS).

Per tant, la mediació està oberta a qualsevol persona que ho necessiti.

Com accedir al servei?

A través de la persona tutora del grup implicat (alumnat, equip docent, famílies) qui enviarà un correu a la mediadora del centre.

Durada de les sessions?

Les sessions de mediació tenen una durada d’una hora, aproximadament, i el número de sessions dependrà de les dificultats per arribar a un acord.

Espai de mediació

Al despatx de mediació de la sala de tutoria.

Procediment

  1. Missatge de correu electrònic a la persona mediadora: Remei Táboas Albiol rtaboas@xtec.cat

  2. La mediadora parla, individualment, amb cadascuna de les parts implicades on es recull per primera vegada, el conflicte.

  3. Si la mediació és acceptada, voluntàriament, s’acorda la data d’inici.

  4. I tot seguit, s’inicia la mediació, tenint en compte l’objectiu de les diferents sessions.

  5. Sessió informativa: s’informa a les parts sobre els principis informadors, el lloc on es desenvoluparan les sessions, l’hora, la llengua a utilitzar, el número de sessions que s’estableixen, entre altres punts.

  6. Sessions de mediació. Són les sessions que es desenvoluparan fins a concloure el número de sessions establertes o bé quan s’arribi a un acord o si una de les parts o la mateixa mediadora abandonen, voluntàriament la mediació.

  7. Redacció dels acords, signats per les parts i la persona mediadora.

  8. Seguiment dels acords.

  9. En la mediació es tindrà en compte la perspectiva de gènere i es garantirà la igualtat entre les parts.

Des del curs passat l’alumnat del mòdul de mediació del CFGS en Integració social acudeix a les aules de l’ESO per informar de què és i en què consisteix la mediació.

Aquest curs tenim , a més, la intenció de formar a petits grups d’alumnat d’ESO en mediació.

Per acabar, us volem ensenyar un vídeo divertit que demostra la importància de la col·laboració per tal  d’arribar a una entesa: