Política de qualitat de CF

L’Institut Ramon Muntaner de Figueres prioritza la qualitat i millora en consonància amb el projecte educatiu de centre (PEC).

L’actuació de la política de qualitat del centre revertirà en els següents aspectes:

  • Satisfer contínuament les necessitats i expectatives de les parts interessades (alumnat, famílies, professorat, personal d’administració i serveis) i, en el cas de la formació professional, a més, les institucions, empreses, entitats, fundacions, etc. que col·laboren en la formació en centres de treball i en la formació DUAL.
  • Millorar la qualitat humana de les persones per a un canvi més positiu en la convivència i desenvolupament de la societat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que les famílies, la societat, empreses o institucions, centres de procedència i centres superiors li assignen com a institució educativa i centre de formació.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • Complir amb els requisits de millora contínua de les activitats i serveis que desenvolupa i presta a la comunitat de forma respectuosa amb el medi ambient.
  • Acomplir i actualitzar objectius de qualitat i els requisits establerts per l’Administració Educativa.

La direcció del centre es compromet en comunicar la Política de Qualitat a tot el personal de l’Institut, als receptors del servei i a totes les parts interessades.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització del centre i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans necessaris per a aconseguir-ho.

Missió

D’acord amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC) vigent, l’institut Ramon Muntaner té com a objectiu oferir, en col·laboració amb les famílies, una formació acadèmica sòlida i de qualitat que contribueixi a l’èxit professional i acadèmic del seu alumnat i, alhora, fomentar l’equitat i la cohesió social. Al mateix temps, busca donar-los una educació basada en valors, contribuint a formar futurs ciutadans compromesos, lliures, responsables i feliços.

Valors i visió

El PEC actual recull els elements que han de conformar la identitat del centre i per a l’assoliment dels quals volem treballar en els propers quatre anys:

Un ensenyament de qualitat, entès com aquell que fomenta la cultura de l’esforç i busca el màxim desenvolupament de les competències i les aptituds de tot l’alumnat, la seva capacitat d’aprendre i la seva adaptabilitat als reptes de la vida adulta.

 – El foment dels valors democràtics. Cal tenir clar que la funció de l’institut en tant que centre educatiu va més enllà de formar acadèmicament els alumnes. A les aules també s’hi formen futurs ciutadans. Per això és important que els valors de la tolerància, l’esperit crític, la participació i l’estima per la pau, la democràcia i la llibertat siguin presents en el conjunt d’activitats organitzades des del centre i siguin reconeixibles en la relació diària dels diferents col·lectius que protagonitzem la vida del centre i en les normes que la regulen.

Un institut de tots i per a tots. Creiem que és necessari que tots els col·lectius que conformen la comunitat escolar de l’institut –cadascú des del seu àmbit i les seves funcions– se sentin part integrant i activa de l’institut, siguin escoltats i consultats i disposin de mecanismes i possibilitats per contribuir de forma activa en la millora del seu funcionament.

La diversitat cultural i personal entesa com una riquesa i una oportunitat. La gran heterogeneïtat de procedències i condicions que caracteritza l’alumnat del centre no ha de ser vist com un problema sinó com una oportunitat d’enriquiment i millora. Partint del principi de l’escola inclusiva i acollidora, volem que en la mesura del possible el nostre centre integri tota aquesta diversitat, li doni el tractament adequat i l’aprofiti per oferir un ensenyament més integrador, coeducatiu i globalitzat.

Un centre compromès amb el seu entorn. Els centres educatius públics han de ser entitats obertes a la societat i compromeses amb el seu progrés i benestar. És per això que l’institut Ramon Muntaner ha de buscar fórmules de col·laboració amb el seu entorn més immediat. En aquest sentit ens sembla primordial el foment del compromís social i cívic de l’alumnat a Projecte de direcció 2021-25 Institut Ramon Muntaner Joaquim Bruguera Oliveras 8 través de projectes que l’apropin a la realitat social de la ciutat i li permetin vehicular iniciatives en benefici de la col·lectivitat.

L’aposta per la innovació. Volem que l’institut recuperi la iniciativa pedagògica que el va caracteritzar en altres moments del passat i faci una aposta decidida per la innovació. Això vol dir aprofundir en l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament, l’aposta per desenvolupar noves metodologies de treball a l’aula així com la implementació de noves formes d’organització del treball que permetin una major eficiència i una millora general dels resultats.

L’aposta pel plurilingüisme. Per bé que la llengua vehicular i de cohesió en el centre és i ha de seguir essent el català, entenem que en el moment actual forma part primordial de l’aprenentatge el domini d’altres llengües. La seva promoció i estudi ha de ser un element definitori del centre, permetent a l’alumnat desenvolupar les seves destreses comunicatives i, alhora, contribuir a valorar com una riquesa la diversitat cultural i lingüística.

Orgull i estima per la seva història i el seu patrimoni. En tant que centre pioner, l’institut Ramon Muntaner acumula una llarga història i un patrimoni material que val la pena que siguin coneguts i difosos. Cal treballar per la seva recuperació i posada en valor amb l’objectiu de reforçar el prestigi del centre i servir d’estímul a l’hora d’encarar els reptes de futur.

Comissió de qualitat

Tal com indiquen les NOFC del centre, formen part de la comissió de qualitat el director del centre, la coordinadora de qualitat i professorat responsable dels diferents processos. Així, la Comissió de Qualitat de l’Institut Ramon Muntaner està formada per:

  • Quim Bruguera, director
  • Noemí Basart, coordinadora pedagògica
  • Remei Táboas, coordinadora de qualitat i cap de seminari de CF
  • Laura Pérez, professora de CF

El director, Quim Bruguera, presideix la comissió, i la coordinadora de qualitat, Remei Táboas, exerceix de secretària de la comissió i, per tant, elabora les convocatòries, amb el vistiplau del director, i aixeca acta de les reunions.

 

Mapa de processos