Estructura jurídica

L’AFA es regeix per uns estatuts en els quals s’especifica el sistema de representació a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
L’Assemblea General
És l’òrgan suprem de l’Associació i està integrada per la totalitat dels associats. Es reuneix una vegada a l’any amb caràcter ordinari.

 

La Junta Directiva
Presidenta: Dolors Yuste Cabanas
Vicepresidenta: Maria Planas Font
Secretària: Dolors Garcia Puignau
Tresorera: Laura Sararols Caldas
Vocals:
Sílvia Burgas Moy
Lydia de la Rubia Ramón
Juan Rivas