CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CANDIDATS ERASMUS+ CURS 2022-2023

CARTA ERASMUS

El programa Erasmus té com a objectiu permetre la mobilitat dels estudiants per tal que aquests puguin beneficiar-se a nivell educatiu, lingüístic i cultural de la experiència de l’aprenentatge de la llengua estrangera estudiada en altres països europeus.

PROCEDIMENT

Els alumnes aspirants presentaran una sol·licitud que serà enviada per la coordinadora Erasmus a través del Classroom o bé per correu electrònic.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Per realitzar la valoració objectiva dels candidats, es tindran en compte els següents apartats i els corresponents percentatges:

Valoració dels professors del Cicle (curs anterior i actual) 20%

Expedient acadèmic 40%

Entrevista personal 20%

Entrevista en anglès 20%

També es tindrà en compte la nota mitjana del curs anterior i es valoraran les competències professionals, socials, personals, actitudinals dels candidats així com el seu nivell d’anglès.

Criteris d’exclusió

1.- Queden exclosos tots aquells alumnes que no presentin a temps o en el termini establert i de manera adequada la sol·licitud.
2.- Queden exclosos els alumnes que no hagin superat algun curs anterior.
3.- Queden exclosos aquells candidats l’actitud i maduresa dels quals no siguin positives a criteri de l’equip docent.

RECLAMACIONS I PROCÈS DE GESTIÓ DE LLISTES DE RESERVA

A partir de la publicació de les llistes d’admesos, es disposarà d’un termini de tres dies per a fer reclamacions. Per això, el candidat no admès presentarà un escrit adreçat a la Direcció del Centre en el qual s’expliqui i justifiqui, en el seu cas, les raons per les que considera que la seva exclusió hauria de ser revisada.

En el cas que hi hagi vacants per renúncia d’algun dels candidats, amb caràcter general es procedirà a convocar al següent de la llista de reserves, un cop s’hagi rebut la renúncia formal del candidat o candidata.

PERÍODE DE SOL·LICITUD

Del 6 al 10 de febrer de 2023

Període d’entrevistes:

Del 13 al 17 de febrer de 2023

_________________________________________________________________________________________

Documentació del procés de selecció:

Entrevista a candidats (alumnat)

Resolució provisional elecció candidats (alumnat i professorat) de 14 de febrer de 2023

Resolució definitiva elecció candidats (alumnat i professorat) de 17 de febrer de 2023