CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El consell escolar es reuneix en horari vespertí, preceptivament, una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director del centre o un mínim d’un terç dels membres del consell. A més s’ha de fer una reunió a l’iniciar i al finalitzar el curs.

Segons l’article 148 de la LEC, corresponen al consell escolar les funcions següents:

 •     Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 •     Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 •     Aprovar les propostes d’acords de co-responsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 •     Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 •     Aprovar la carta de compromís educatiu.
 •     Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 •     Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 •     Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 •     Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 •     Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 •     Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 •     Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 •     Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries

El consell escolar  està integrat per:

 •     El director o directora, que el presideix.
 •     El cap o la cap d’estudis.
 •     Un o una representant de l’Ajuntament de Figueres
 •     El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
 •     Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
 •     Els i les representants de l’alumnat.
 •     Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells. ( 4 representants dels pares i mares + 1 representant de l’AFA)
 •     Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.

 

Consell escolar
President (1) Joaquim Bruguera
Equip directiu(1)
Joan Batlle
Gerard Pi (Secretari. Amb veu i sense vot)
Professorat (7*)
Xavier Aldámiz
Nuri Pujol
Anna Llobet
Marta Planas
Mar Benavides
Sílvia Torres
Àngela Castaño
AFA (1). Presidenta Dolors Yuste
Mares, pares i tutors legals (4)
Sílvia Burgas
Mª Carme Punset
Érica Nogales
Luís Serrano
Alumnes Sohaib Souadka

Ferran García

Aina Preseguer

Sulayman Boudhan

PAS Marta Canela
Representant de l’Ajuntament  Manel Rodríguez Plana

*Durant el curs 23-24 un membre del sector professorat ha deixat de formar part del consell escolar. La seva vacant no s’ha cobert, perquè no hi ha cap professor “reserva” de les anteriors eleccions.

Acords del Consell Escolar

16-09-20

14-12-20

25-01-21

22-03-21

28-04-21

14-9-22

16-11-22

30-01-23

28-03-23

11-05-23

18-07-23

13-09-23

04-10-23

31-01-24

28-02-24