Escola del Bosc St. Franziskus

Els passats mesos de febrer-març de 2022 i setembre i octubre de 2023, les nostres alumnes Bet, Laura Hurtós, Sofia Hualde i Raquel Torres van realitzar una estada d’Erasmus+ de dos mesos a l’escola del bosc St. Franziskus a Baden-Baden, Alemanya. La Metodologia Waldkindergarten es caracteritza pel foment de l’autonomia dins un entorn natural.  Davant d’activitats que habitualment es podrien considerar perilloses, com enfilar-se a un arbre o a una estructura, s’aplica el principi que la capacitat de l’infant es determina pel  propi interès i voluntat; així, els infants aprenen a trobar els seus propis límits, a notar amb el cos què és possible i què no. Sovint, les activitats creatives s’acompanyen de manera individual o en grups reduïts i es fomenta l’autoestima i l’aprenentatge col·laboratiu.  La Raquel i la Sofia van tenir la oportunitat d’explicar la seva experiència al diari local de Baden Baden.

Tramuntana TV va venir el passat desembre de 2023 a entrevistar les experiències de la Sofia Hualde, la Raquel Torres i la Margaux Infray, podeu veure l’entrevista aquí:

https://www.tramuntanatv.com/news/alumnes-del-muntaner-de-figueres-fan-lerasmus-a-baden-baden-i-perpinya/

Maison de quartier de Mailloles

També els passats mesos de setembre i octubre de 2023, la nostra alumna Margaux Infray va realitzar una estada de dos mesos de pràctiques al centre cívic Maison de Quartier Mailloles a Perpinyà.  La Margaux va poder participar en les activitats de mediació amb animals, crochet, costura i alfabetització, jocs de fusta al barri, taller de descans parental, taller informàtic i botiga.  També va participar en les  visites a parcs naturals de les muntanyes de l’Albera i va dissenyar una activitat per famílies pel taller de decoració Halloween.

Trobades amb professores i alumnes de l’ IRTS (Institut Regional de Treball Social de Perpinyà)

Des del 2022, l’IRTS de Perpinyà i  el departament de cicles formatius del Muntaner hem fet tres trobades entre professores i alumnat d’Educació Infantil i Educateur Jeneusse.

El passat 10 d’octubre de 2023,  l’alumnat i professores dels estudis Educateur Jeunesse de L’IRTS de Perpinyà van venir a visitar recursos culturals i d’atenció a la infància a Figueres.  L’alumnat de projecte de 2n de TEI va implementar activitats per als alumnes de Educateur Jeunesse de l’IRSTS de Perpinyà. Els alumnes van dissenyar activitats i planejar dinàmiques per mostrar-los els diferents espais i recursos relacionats amb l’educació infantil de Figueres. L’alumnat va guiar a les alumnes i professores de l’RTS de Perpinyà a un recorregut per Figueres visitant la Biblioteca, el Museu del Joguet i el museu de l’Escorxador.

Després de dinar, ens vam reunir al claustre de l’institut on vam fer una ronda de preguntes sobre els seus estudis i les seves sortides professionals.  Vam retornar aquesta visita a Perpinyà el 18 de gener de 2024. Pel matí vam visitar diversos equipaments per infants i museus de la ciutat i després de dinar vam assistir a  la presentació de les maletes pedagògiques elaborades per les alumnes amb la temàtica d’apropar l’art als infants.

 

English version:

Forest School St. Franziskus, Baden-Baden

 Last February-March 2022 and September and October 2023, our students Bet Brunet, Laura Hurtos, Sofia Hualde and Raquel Torres spent two months of Erasmus+ at the St. Franziskus Forest School in Baden-Baden, Germany.   The Waldkindergarten methodology is characterized by the promotion of autonomy in a natural environment.  In the face of activities that might normally be considered perilous, such as climbing a tree or climbing a structure, the principle is applied that the child’s ability is determined by his or her own interest and will; thus, children learn to find their own limits, to notice with their own body what is possible and what is not. Usually, creative activities are accompanied individually or in small groups and encourage self-esteem and collaborative learning.  Raquel and Sofia had the opportunity to explain their experience to the local newspaper of Baden Baden.

Last December 2023, TV Tramuntana came to interview the experiences of Sofia, Raquel and Margaux.

https://www.tramuntanatv.com/news/alumnes-del-muntaner-de-figueres-fan-lerasmus-a-baden-baden-i-perpinya/

Mailloles Quartier House

Also last September and October 2023, our student Margaux Infray spent two months of internship at the Maison de Quartier Mailloles civic center in Perpignan.  Margaux was able to participate in the activities of mediation with animals, crochet, sewing and alphabetization, neighborhood wood games, parental rest workshop, computer workshop and small shop.  She also participated in the visits to natural parks of the Albera mountains and designed an activity for families in the Halloween decoration workshop.

Meetings with teachers and students of the IRTS (Institut Regional de Treball Social de Perpignan)

Since 2022, the IRTS (Regional Institute of Social Work) in Perpignan and the Department of Training Cycles of the Muntaner have held three meetings between teachers and students of Early Childhood Education and Early Childhood Education.

On October 10, 2023, the students and teachers of the Youth Education studies of the IRTS of Perpignan, came to visit cultural and childcare resources in Figueres.  Our students of the 2nd year  project implemented activities for the students of Educateur Jeunesse of the IRSTS of Perpignan. The students designed activities and planned dynamics to show them the different spaces and resources related to early childhood education in Figueres. Our  students guided  students and teachers of the RTS of Perpignan on a tour around Figueres visiting the Library, the Toy Museum and the Escorxador Museum.

After dinner, we met at the cloister of the institute where we asked questions about their studies and their professional careers.  We returned this visit to Perpignan on the 18th of January 2024. In the morning we visited various children’s facilities and museums in Perpignan and after dinner we attended the presentation of the pedagogical kits made by the students with the theme of bringing art closer to children.