El termini expira dimecres 13 de setembre a les 20.00.  El divendres 15 de setembre es comunicarà a l’alumnat per correu electrònic la resolució. El correu electrònic de comunicació amb l’alumnat serà el corporatiu @insrm.cat.

Els criteris d’assignació de matèries optatives són els que figuren a les Normes d’Organització i Funcionament de Centre disponibles a la pàgina web del centre. No s’acceptarà cap canvi que impliqui un flux d’una matèria de ràtio menor cap a una matèria de ràtio major.

Sol·licitud de canvi de matèria optativa de 1r d’ESO

Sol·licitud de canvi de matèria optativa de 2n d’ESO

Sol·licitud de canvi de matèria optativa de 3r d’ESO

Sol·licitud de canvi de matèria optativa de 4t d’ESO