Proves GESO

Proves per a la compleció del títol de l’ESO per majors de 18 anys.

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acrediti):
    – Tenir un contracte laboral que els impedeixi d’assistir al centre educatiu en règim ordinari,
    – Trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o ser esportista d’alt rendiment.
  2. Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  3. Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presentin a les proves.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir quart d’ESO en el present curs 2023-2024.

Curs 2023-2024
Calendari
Publicació al tauler d’anuncis del centre o al web dels continguts i els criteris d’avaluació Abans d’obrir-se el període d’inscripció
Termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció Entre el 29 de gener i el 12 de febrer de 2024 a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de la llista d’admesos i exclosos Entre el el 13 i el 19 de febrer de 2024.
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 20 al 23 de febrer
Realització de les proves De l’1 al 14 de març de 2024
Enllaç al calendari de les proves
Instància de reclamació de les proves GESO

 

Continguts i criteris d’avaluació de matemàtiques
Continguts i criteris de correcció de llengua estrangera

 

*Per a més detalls, contacteu amb el Cap de departament.

Podeu consultar la pàgina del Departament d’Educació