Model de declaració responsable

Models:

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)

Declaració responsable per pare, mares o tutors legals

Declaració responsable per professionals col·laboradors que imparteixen acció formativa al centre