Tria de matèries optatives de l’alumnat que cursa actualment 3r d’ESO

Benvolgudes famílies i alumnes,

La tria d’optatives del curs vinent de 4t d’ESO es realitzarà de forma telemàtica. L’alumnat de 4t d’ESO realitzarà tres matèries optatives de tres hores setmanals.

L’alumnat haurà de respondre un formulari que estarà disponible fins dimarts 30 d’abril. L’equip de tutors explicarà el procediment a la tutoria del 22 d’abril, per si hi ha algun dubte que cal aclarir.

El professorat ha elaborat diferents vídeos per ajudar-vos en la presa de decisió. Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el vostre tutor/a.


Optatives de 4t d’ESO 24-25

☛ Franges d’optatives (els alumnes n’han d’escollir una de cada franja)

Franja 1: Tecnologia / Economia / Llatí / Expressió artística
Franja 2: Física i Química / Informàtica / Francès / Expressió artística
Franja 3: Biologia / Informàtica / Economia / Música

Llatí (LL)

A la matèria de Llatí que s’imparteix a 4t  d’ESO, tot i que pertany a l’àmbit lingüístic, no treballem únicament la llengua llatina, sinó que també tenim en compte aspectes de la cultura patrimonial i la seva pervivència en les cultures catalana i castellana, com ara la mitologia i els déus, la història de la Roma antiga i la vida quotidiana dels romans, el lèxic llatí present en paraules catalanes d’ús quotidià o expressions llatines, entre d’altres.

Es tracta d’una matèria que pot ajudar a enriquir els coneixements de llengua i, a més, la recomanem a aquells alumnes que volen continuar els seus estudis a Batxillerat, en concret, a la branca de Batxillerat humanístic. No cal un coneixement previ de la matèria.

✔ Biologia-geologia (BI)

L’optativa de biologia treballa tres eixos principals de l’estudi de la biologia:

Geologia: es fa una introducció dels mètodes que permeten l’estudi de l’estructura interna del planeta. Es realitza una descripció de la geomorfologia interna i com s’ha modificat aquesta estructura en els darrers 200 milions d’anys. Es treballa la geomorfologia externa per a què s’aconsegueixi ser capaç de llegir la informació geològica que et proporciona qualsevol zona del planeta.

Morfologia cel·lular: realització d’un viatge cap a l’interior de la morfologia cel·lular, interpretant les funcions i l’evolució dels diferents orgànuls que composen la cèl·lula eucariota a partir del seu origen procariota.

Genètica: a partir de l’estudi del nucli cel·lular, s’explica el funcionament del material genètic (ADN i ARN) i els seus mecanismes de transmissió. S’expliquen els caràcters genètics, la seva expressió i regulació. 

La matèria es realitza mitjançant diferents projectes competencials i la seva avaluació és bàsicament sobre la realització d’aquests projectes. Es combina la classe a l’aula amb el laboratori de pràctiques.

✔ Expressió Artística

Dins la optativa expressió artística es treballen diversos blocs de continguts:

Dibuix artístic i tècnic: Dibuix del natural, encaix i proporció, tècniques graficoplàstiques com collage, gravat, aquarel.la, dibuix del rostre i el cos humà, perspectiva cònica.

Disseny: Tipografia, packaging, logotip, cartells. Ús de programes informàtics.

Volum i instal.lacions: Intervenció en l’espai, art urbà, tècniques d’escultura.

Fotografia i tècniques audiovisuals: Funcionament càmera, il·luminació, enquadrament, punt de vista.

La matèria es realitza mitjançant diferents projectes competencials . És tan important el procés com el resultat final. Crearem entre tots un laboratori creatiu on tothom trobi el seu espai per expressar-se artísticament.

✔ Francès, 2n idioma (SF)

Es tracta d’una assignatura que demana continuïtat i, per això, s’ha d’acreditar haver fet francès el curs anterior o bé tenir el nivell corresponent. No obstant això, està oberta també als alumnes que vulguin cursar francès malgrat que no n’hagin fet a 3r donat que tots els alumnes del centre han fet francès a 2n d’ESO.

També s’ofereix continuïtat ja que el francès està present a tots els nivells de l’educació secundària obligatòria, des de 2n fins a 4t d’ESO, així com al batxillerat, de manera que en acabar els seus estudis, l’alumnat acrediti el nivell  B1 i B2 del Marc Europeu.

L’objectiu és, doncs, que els/les alumnes puguin assolir un nivell adequat per expressar-se almenys en dues llengües estrangeres com a la resta dels països europeus; coneixement indispensable per entrar en un mercat competitiu, factor de promoció socioeconòmic. El francès és, a més, una llengua relativament fàcil per a nosaltres.

✔ Informàtica (TI)

A l’Optativa d’informàtica es treballa de manera individual i/o en parelles les següents eines:

Google: Gmail, gestió i eines del drive.

Paquet de LibreOffice:

 • Writer: creació de documents Índex, paginació, encapçalament, tipografia, fórmules…
 • Impress; eines i pautes en les presentacions.
 • Calc: utilització, fórmules i gràfiques. També es tracta l’Ús d’Internet, seguretat a la xarxa, propietat intel·lectual i drets d’autoria.

Tractament d’Imatges, amb el programa Gimp. Creació, edició i tractament d’imatges, creació d’animacions.

Tractament d’àudio amb el programa Audicity. Creació, edició i tractament de sons i música. I tractament i edició de Vídeo.

S’estudien les Xarxes: què són i per què serveixen.

En el Projecte final es presenta i es promociona un producte creat pels alumnes a través d’una pàgina web i utilitzant totes les eines explicades durant el curs.

✔ Física-química (FQ)

L’optativa de física i química és imprescindible per aquells alumnes que tenen la intenció de fer un batxillerat cientificotecnològic. S’estructura en dues parts: els dos primers trimestres es treballen els principals conceptes de la física i durant el tercer trimestre s’estudien les bases de la química. Pel que fa a la física es treballa la cinemàtica, dinàmica, hidrostàtica i treball i energia. Quant a la química s’estudia la taula periòdica i les reaccions químiques. Es fan algunes pràctiques de física, es participa al concurs Physicat i es realitza una sortida al CosmoCaixa de Barcelona.

✔ Economia (EC)

 

Matèria imprescindible per qualsevol alumne per tenir uns coneixements econòmics bàsics. Recomanable per tots aquells que vulguin cursar la matèria d’economia o funcionament de l’empresa a Batxillerat, però també pels que volen fer un cicle formatiu o  es volen incorporar al mercat laboral. Una formació econòmica és útil per qualsevol professió, projecte emprenedor o per gestionar l’economia domèstica.

L’alumnat treballarà els continguts curriculars a través de metodologies actives. Les tasques que es realitzaran reforçaran molt les competències digitals de l’alumnat. També es millorarà l’expressió oral a través de l’actualitat econòmica.

Durant el curs s’estudia l’empresa, el seu funcionament i les seves àrees. També conceptes macroeconòmics bàsics com la inflació o l’atur, els pressupostos generals de l’estat, la globalització, el comerç internacional, aspectes financers, etc.

✔ Música

1- Temps per recordar: La música que ens precedeix.  

Estudiarem els gèneres musicals que ens han portat fins a la música actual. Partirem del context social i històric, analitzarem els elements musicals i artístics, sempre relacionant-los amb la resta de les arts.

2- Projecte musical UAP! Projecte  musical participatiu i solidari per la pau, que culmina amb la presentació del musical al teatre Jardí de Figueres. 

Aquesta optativa es porta a terme de manera molt pràctica.  Els alumnes faran exercicis de posada en escena, cant, percussió, dansa i d’expressió corporal.

✔ Tecnologia (TE)

La matèria de tecnologia a 4t es treballa d’una manera molt pràctica amb els següents continguts:

 • Habitatge: característiques funcionals i disseny.

Instal·lacions de l’habitatge (electricitat, aigua, gas, climatització, etc).

 • Electrònica analògica i digital.
 • Robòtica i programació amb la placa Arduino.
 • Disseny de figures 3D amb Sketchup/ Tinkercad i Impressió en 3D.
 • Pneumàtica.

Aquests continguts es treballaran al llarg del curs en el marc d’un projecte tecnològic consistent en el disseny i construcció de la maqueta d’un habitatge domòtic.

L’assoliment d’aquests aprenentatges es durà a terme mitjançant diverses metodologies:

 • Ús de programes informàtics per a la simulació de circuits elèctrics, electrònics, digitals, pneumàtics, disseny en 3D i programació de la placa Arduino. (aula informàtica)
 • Muntatge real de circuits diversos (elèctrics, electrònics, robòtics) i impressió de peces amb la impressora 3D (laboratori de tecnologia).
 • Construcció de la maqueta de l’habitatge i altres petits projectes al taller de tecnologia.
 • Resolució de diferents tasques i exercicis, a partir del desenvolupament dels continguts més teòrics.